Międzynarodowa konferencja naukowa

Kongres Polonii Kanadyjskiej – 70 lat w służbie Narodowi, Ojczyzny i Polonii (7-8 listopada  2014 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie)

         W dniach 7-8 listopada 2014 r. odbyła się w Auli Schumana gmachu Auditorium Maximum UKSW międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana Kongres Polonii Kanadyjskiej – 70 lat w służbie Narodowi, Ojczyzny i Polonii, zorganizowana przez Światową Radę  Badań nad Polonią, Instytut Nauk Historycznych UKSW oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej. W inauguracji obrad udział wzięli: Jej Ekscelencja Alexandra Buailiskis Ambasador Kanady w RP, p. Teresa Berezowska – Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, p. Jan Cytowski – Prezes Rady Polonii Świata i Wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, p. Wojciech Tyciński Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ, Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Rektor UKSW oraz  ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk – Dyrektor Instytutu Nauk Historycznych UKSW.

 

         W wystąpieniu inauguracyjnym obrady konferencji Pani Ambasador Alexandra Bugailiskis podkreśliła wybitny wkład, wniesiony na przestrzeni stuleci przez Kanadyjczyków polskiego pochodzenia do każdego sektora kanadyjskiej rzeczywistości: wojskowości, inżynierii, muzyki, mediów, sztuki i polityki. Przypomniała dorobek inżyniera Kazimierza Gzowskiego,  któremu tytuł szlachecki nadała Królowa Victoria,  wspomniała  działalność jego wnuka, wybitnego dziennikarza radiowego Petera Gzowskiego. Przypomniała postać generała Waltera Natynczyka, byłego dowódcy Sztabu Generalnego kanadyjskich sił zbrojnych. Kończąc swoje wystąpienie Pani Ambasador stwierdziła: Polska społeczność w Kanadzie, która w przeszłości dowiodła swej determinacji, stoi przed nowym wyzwaniem zmieniających się warunków demograficznych i modelu imigracji. Kanada zawsze szczyciła się promowaniem modelu emigracji jako mozaiki, a nie tygla, i będzie nadal zachęcać imigrantów do kultywowania swojej kulturowej tożsamości.  Mam nadzieję, że Kongres Polonii Kanadyjskiej będzie kontynuował wysiłki zmierzające do podtrzymania kultury i tradycji polskiej diaspory w Kanadzie.  Jest to kluczowe dla obu naszych krajów, jako że więzi z Waszą Ojczyzną umacniają więzi pomiędzy naszymi krajami, pomagając nam tym samym osiągnąć nasz wspólny cel: otwarcie nowego rozdziału w naszych stosunkach.

         Podczas dwudniowych obrad konferencji wygłoszono w trzech panelach problemowych 21 referatów. W panelu pierwszym, zatytułowanym Działalność Kongresu Polonii Kanadyjskiej na rzecz Ojczyzny, Narodu i Polonii świata Prezes Kongresu, p. Teresa Berezowska oraz p. prof. dr hab. Anna Reczyńska przypomniały najważniejsze dokonania KPK w okresie 70 lat jego istnienia. Doktor Piotr Kardela i Prezes Jan Cytowski omówili natomiast integracyjną działalność Kongresu na rzecz Polonii świata.

         W drugim panelu zatytułowanym Polonia kanadyjska w aspektach społeczno-politycznych oraz kulturalno-naukowych ukazano rolę Kongresu w rozwoju działalności artystycznej Polonii kanadyjskiej (mgr Mirosław Kucharski), funkcjonowanie polonijnych środków masowego przekazu (ks. dr Rafał Leśniczak), rolę kobiet i organizacji kobiecych w życiu Polonii kanadyjskiej (dr Anna Popielarczyk-Pałęga, dr Zbigniew Klimaszewski). Przypomniano też współpracę polsko – ukraińską podczas II wojny światowej (dr Sławomir Moćkun) oraz znaczenie Instytutu Józefa Piłsudskiego (dr Krzysztof Langowski), wkład KPK w budowanie społeczeństwa wielokulturowego Kanady (prof. dr hab. Anna Śliz), obchody kanadyjskie Millenium Chrztu Polski (ks. prof. dr hab. Waldemar Gliński, mgr Maria Zima) oraz pomoc udzieloną przez KPK i Polonię Kanady „Solidarności” i polskim staraniom o uzyskanie pełnej suwerenności (dr Patryk Pleskot).

         W trzecim panelu problemowym, zatytułowanym Duszpasterstwo polonijne w Kanadzie ks. prof. dr hab. Jarosław Różański omówił działalność Księży Oblatów w misjach prowadzonych wśród Indian i Inuitów oraz ich wkład w rozwój duszpasterstwa polonijnego. Ksiądz prof. dr hab. Bernard Kołodziej zrekapitulował natomiast działalność Księży Chrystusowców w duszpasterstwie polonijnym Kanady. Ksiądz prof. dr hab. Jan Walkusz omówił znaczenie Konferencji Księży Polskich Wschodniej Kanady i jej integracyjną działalność wśród Polonii północnoamerykańskiej. Wizyta ks. kard. Karola Wojtyły w Kanadzie w 1969 r. została przypomniana przez ks. mgr Damiana Szczepanika. Ksiądz dr hab. Wojciech Kluj przybliżył natomiast unikalną inicjatywę Polaków mieszkających w Ottawie w zakresie niesienia pomocy polskim misjonarzom. Problemy polskojęzycznego duszpasterstwa wobec procesów integracji zostały omówione w referacie wygłoszonym przez ks. prof. dr hab. Wojciecha Necla.

         Kończąc obrady konferencji Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – ks. prof. dr hab. Waldemar Gliński zapowiedział podjęcie starań, zmierzających do wydania publikacji pokonferencyjnej. Będzie ona nie tylko okazją do trwałego udokumentowania obrad konferencji, ale także możliwością pogłębienia refleksji na temat dorobku Kongresu Polonii Kanadyjskiej i innych organizacji polskich w Kanadzie, ze szczególnym uwzględnieniem Związku Harcerstwa Polskiego i szkolnictwa polonijnego w Kanadzie.

Ks. Waldemar Gliński